Proiect de O.U.G. marca Boc

Neoficial

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene

(extras)

Art. 6 – (1) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

[ Majorările la salariile/soldele de funcție se vor acorda!]

Art. 7 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă).

Art. 8 – (1) În anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă  personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici premii şi indemnizaţia de hrană și indemnizația de vacanță reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 9 – (1) În anul 2019, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2018.

Art. 14 – (1) În anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

[Acțiunile în instanță vor fi și în acest an… premature.]

Art. 27 – Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 59 – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează [în loc de „se actualizează”], din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea și comunicat de Institutul Național de Statistică.

(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexează dacă rata medie anuală a inflației înregistrează valori negative.”

  1. Articolul 60 se modifică va avea următorul cuprins:

”Art. 60 – (1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei.

(2) Dacă în urma indexării pensiei militare stabilită potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.

(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației din operațiunile de indexare anterioare.

(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

Art. 28Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648 din 7 august 2017, se completează după cum urmează:

  1. Dupa alin. (3) al art. IX se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

”(4) Adeverința-tip întocmită de angajator va cuprinde, pe lângă elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, potrivit legii, și venitul net așa cum este definit de art. IX alin. (3).”

  1. După art. X se introduce un nou articol, art. XI, cu următorul cuprins:

“(1) Pentru persoanele ale căror pensii de serviciu s-au stabilit anterior datei de 15 septembrie 2017, actualizarea pensiei de serviciu se va efectua prin aplicarea la cuantumul brut al pensiei de serviciu a ratei medii anuale a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea .

(2) În cazul persoanelor ale căror pensii de serviciu se stabilesc începând cu data de 15 septembrie 2017, actualizarea pensiei de serviciu se va efectua prin aplicarea ratei medii anuale a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică, astfel:

  1. a) la cuantumul brut al pensiei de serviciu în situația în care cuantumul net al acesteia, calculat potrivit art. IX alin. (2), este mai mic decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu;
  1. b) atât la cuantumul brut, cât și la cuantumul net cuvenit sau aflat în plată al pensiei de serviciu, în situația în care cuantumul net al acesteia, calculat potrivit art. IX alin. (2), este egal cu media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.

(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se aplică și pensiei de urmaș acordate în baza legii speciale.“

Art. 29Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 154 alinatul (1), literele h) și h1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, cu excepția pensionarilor care obțin venituri din pensii speciale sau de serviciu acordate în baza unor legi/statute speciale;

[Beneficiarii de pensii militare sunt excluși de la scutirea plății contribuției pentru asigurări sociale de sănătate]

La articolul 155 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) cu următorul cuprins:

„a1) venituri din pensii speciale sau de serviciu acordate în baza unor legi/statute speciale, stabilite prin norme metodologice; ”

După articolul 157 , se introduce un nou articol, articolul 157^1 , cu următorul cuprins:

„ART. 157^1 – Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii în baza unor legi/statute speciale.

Pentru persoanele fizice care obțin venituri din pensii speciale sau de serviciu în baza unor legi/statute speciale, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferența dintre venitul brut din pensie și pensia rezultată din sistemul public de pensii.

horea
Vizitator
horea

buna. va rog sa imi calculati data la care ma pot pensiona. nascut in 1972. in perioada octombrie 1990 iunie 1994 am efectuat stagiul militar (un an) si 2, 9 luni gr 1 in civilie. din 06.01.1995 pana in 01.05.1998 ajutor sef post. Dbn 01.05.1988 -15.12.2004 evidenta populatiei . 16.12.2004 in prezent operativ . multumesc.

ghita
Vizitator
ghita

buna. va rog sa imi calculati data la care ma pot pensiona. in civilie am lucrat 15 ani fara grupa . din august 2002 si pana in prezent operativ in politie. sunt nascut in martie 1969. multumesc